Use the list below to start translating the definitions into your language.
Only registered users can suggest new translations.

Your account is not yet eligible to approve translations. Please translate at least 10 definitions to gain higher permissions. Once your translations will be reviewed and approved by our staff, your usergroup will be updated.

Increase your account score by making translations. Your points may be converted into discounts or promotions for contributing to the translation of this extension.

Vik Rent Car

Vik Rent Car

Site (fi-FI)
Original Translation  
Send Request Lähetä pyyntö Details
Order Cancellation-Modification Request Tilauksen muutos-/peruutuspyyntö Details
A Cancellation-Modification Request has been sent by the customer for the order id %s.\nOrder details: %s Asikas on lähettänyt muutos-/peruutuspyynnön tilausnumerolle id %s.\nOrder details: %s Details
Your request has been sent successfully. Please do not send it again Pyyntönne on toimitettu onnistuneesti. Älkää lähettäkö viestiä uudelleen Details
Days Päivät Details
Net Price Nettohinta Details
Tax Vero Details
Total Price Yhteensä Details
Contract/Agreement Sopimus Details
This agreement between %s %s and %s was made on the %s and is valid until the %s. Tämä sopimus tehtiin %s %s ja %s välillä %s ja on voimassa %s asti. Details
1. Condition of Premises<br/><br/>The lessor shall keep the premises in a good state of repair and fit for habitation during the tenancy and shall comply with any enactment respecting standards of health, safety or housing notwithstanding any state of non-repair that may have existed at the time the agreement was entered into.<br/><br/>2. Services<br/><br/>Where the lessor provides or pays for a service or facility to the lessee that is reasonably related to the lessee's continued use and enjoyment of the premises, such as heat, water, electric power, gas, appliances, garbage collection, sewers or elevators, the lessor shall not discontinue providing or paying for that service to the lessee without permission from the Director.<br/><br/>3. Good Behaviour<br/><br/>The lessee and any person admitted to the premises by the lessee shall conduct themselves in such a manner as not to interfere with the possession, occupancy or quiet enjoyment of other lessees.<br/><br/>4. Obligation of the Lessee<br/><br/>The lessee shall be responsible for the ordinary cleanliness of the interior of the premises and for the repair of damage caused by any willful or negligent act of the lessee or of any person whom the lessee permits on the premises, but not for damage caused by normal wear and tear. <p><strong>Huomio:</strong> Ajoneuvojen merkit ovat esimerkkejä. Tietyt mallit voivat vaihdella autoluokittain ja ominaisuuksiltaan.<br /> Tai vastaava - termi tarkoittaa, että vuokra-auto, jonka tulet saamaan ei välttämättä ole samanmerkkinen kuin kuvassa esitetty auto, mutta ominaisuuksiltaan vastaavanlainen kokonsa ja suorituskykynsä puolesta. Jos emme pysty järjestämään varaamasi kokoluokan autoa, järjestämme suuremman auton tilalle ilman lisäveloitusta.</p> <p><strong>Vuokraa varten tarvittavat dokumentit:</strong> Voimassa oleva ajokortti kaikilta ajajilta, henkilökortti tai passi, voimassa oleva luotto- tai pankkikortti (panttia ei veloiteta).</p> <p><strong>Auton nouto- ja toimitusmaksu</strong> muihin sijainteihin kuin SEO Kaarnatie 30 Alppila, maksaa: Oulun lentokenttä 15€/vuokra, Oulun rautatieasema 10€/vuokra, Oulun yliopisto 10€/vuokra.</p> <p>PolarRENTin ajoneuvot ovat savuttomia.</p> <p><strong>1. AUTON KÄYTTÖ</strong><br /> a) Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.<br /> <br /> b) Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos vuokraamo on tehnyt siitä merkinnän vuokrasopimukseen. Vuokraajalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Lisäksi hänen tulee täyttää vuokraamon edellyttämät ikävaatimukset. Vuokraaja on velvollinen tiedottamaan tämän sopimuksen sisällöstä ja velvoitteista muille kuljettajille, jotka vuokraamo on hyväksynyt kirjaamalla ne vuokrasopimukseen.<br /> <br /> c) Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.<br /> <br /> d) Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.<br /> <br /> e) Vuokraamon luovuttaessa auton ja tehdessä merkinnät auton mahdollisista virheistä vuokraajan on syytä tarkastaa että kaikki virheet on kirjattu, mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.<br /> <br /> Vuokraajalla on velvollisuus pakkasella kytkeä auton lohkolämmitin.<br /> <br /> <strong>2. VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA</strong><br /> <strong>2.1 Vahinkotapausta kohden vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:</strong><br /> <br /> a) Korvaamaan kadonneet osat ja varusteet sekä autolle tai varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.<br /> <br /> b) Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta vuokrasopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.<br /> <br /> c) Vakuutukset eivät kuitenkaan kata seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahinkoja:<br /> </p> <ul> <li>ylikuormaus</li> <li>tupakanpolton tai mm. viiltojen aiheuttamat vahingot</li> <li>ajaminen alipaineisilla renkailla</li> <li>lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä (lumen pudotus katolla)</li> <li>ajaminen auton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa tiloissa</li> <li>ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen.</li> </ul> <p><strong>2.2 </strong><strong>Omavastuun pienennys/poisto vuokraajalta, Collision Damage Waiver (CDW)</strong></p> <p>Vuokraaja voi pienentää (1500 eurosta 750 euroon) hänen omavastuun summaa maksamalla omavastuun pienennys-/poistomaksun (15 €/pvä). Omavastuun pienennys-/poistomaksu ei kuitenkaan korvaa seuraavia vahinkoja:</p> <ul> <li>renkaiden,</li> <li>tuulilasin,</li> <li>pohjan,</li> <li>eikä öljypohjan vaurioita</li> </ul> <p><strong>2.3 Vuokraajan vastuu vahingoista</strong><br /> <br /> Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ajamisesta taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, esim. luovuttanut auton henkilölle, jota vuokraamo ei ole hyväksynyt, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.<br /> <br /> <strong>2.4 Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta</strong><br /> <br /> Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta esimerkiksi vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella.<br /> <br /> 2.5 Muut velvollisuudet<br /> <br /> Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat kulut, kuten mm. pysäköintimaksut, tiemaksut, pysäköintivirhemaksut ja ylikuormamaksut.<br /> <br /> <strong>3. VUOKRAN MAKSU</strong><br /> a) Vuokraamo perii vuokrauksen alkaessa kohtuullisen talletuksen ja ennakoitua vuokraa vastaavan rahamäärän taikka avoimen luottokorttileimauksen, jonka perusteella vuokraamolla on oikeus laskuttaa kaikki tähän sopimukseen perustuvat riidattomat maksut noudattaen kuitenkin ko. luottokorttiyhtiön sääntöjä.<br /> <br /> b) Vuokraaja maksaa tässä vuokrasopimuksessa ilmoitetun ja siinä mainituin perustein lasketun vuokran vuokrauksen päättyessä.<br /> <br /> e) Vuokran muusta maksutavasta voidaan sopia vuokrauksen alkaessa tekemällä siitä merkintä vuokrasopimukseen. Jos vuokraajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittaneet henkilöt ovat vastuussa vuokran maksamisesta.<br /> <br /> <strong>4. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS</strong><br /> Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle lain mukaisessa käyttökunnossa sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo on velvollinen antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet auton käytöstä. Ellei vuokraaja saa autoa käyttöönsä sovitun mukaisesti hän voi purkaa sopimuksen.<br /> <br /> <strong>5. MATKAMITTARI</strong><br /> a) Ajettu matka mitataan kuhunkin ajoneuvoon kuuluvalla matkamittarilla. Jos vuokraaja on vahingoittanut matkamittaria tai muuttanut sen näyttämiä lukemia, hän on velvollinen maksamaan autoa palauteltaessa vuokraamon arvioiman ajomatkan mukaisen vuokran.<br /> <br /> b) Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä vuokraamolle matkamittarin mahdollisesta epäkunnosta.<br /> <br /> <strong>6. POLTTOAINE JA AUTON HOITO</strong><br /> Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraamon on ilmoitettava, minkälaista polttoainetta autossa tulee käyttää. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdytin- ,akku- ja jarrunesteistä, tuulilasin pyyhkimet, renkaiden ilmanpaineista yms.<br /> <br /> <strong>7. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUS-TAPAUKSISSA</strong><br /> a) Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneestä virheestä tai autoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta joista on tehtävä viipymättä ilmoitus myös poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Vuokraaja saa kuitenkin vuokraamolle ilmoittamatta korjauttaa autoa vuokraamon kustannuksella enintään 50 euron arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on hankittava autoa korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta.<br /> <br /> b) Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä ilmoituksen poliisille sekä autossa mukana olevalla vahinkoilmoituslomakkeella vuokraamolle, jolle vuokraajan on myös toimitettava poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta, kun syyllisyys on epäselvä tai kyseessä on ollut henkilövahinko, rattijuopumus tai esim. hirvieläinvahinko.<br /> <br /> e) Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.<br /> <br /> <strong>8. <strong><span lang=EN-US xml:lang=EN-US>VASTUU AUTON VIKATILANTEISTA</span></strong></strong><br /> Jos autossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika, vuokraaja voi vaatia vian korjausta. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa jos vuokraamo kohtuullisessa ajassa korjauttaa auton tai toimittaa tilalle korvaavan ajoneuvon. Viasta tai virheestä aiheutuneesta vahingosta vuokralleottaja voi vaatia korkeintaan vain sen suuruista korvausta, miltä osin matka vian takia jäi tekemättä. Yli sata euroa maksavia ylimääräisiä kustannuksia kuten hotelli tai taksi ei korvata. Tapauksissa, joissa ajoneuvolla ei voi ajaa, PolarRENT pyrkii tarjoamaan vastaavan ajoneuvon käyttöönne. Jos tämä ei ole mahdollista muidenkaan autovuokraamojen kautta, tulisi vuokraajan käyttää julkista liikennettä. Vain vuokraajan lippukustannukset korvataan.<br /> <br /> <strong>9. AUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAlSEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ</strong><br /> a) Auto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokraamon kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto on palautettu vuokraamon edustajalle.<br /> <br /> b) Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.<br /> <br /> e) Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.<br /> <br /> <strong>10. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN</strong><br /> Vuokraamolla on oikeus purkaa tämä sopimus, jos on todennäköistä, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään autoa asianmukaisesti.<br /> <br /> Jos auton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon ja poliisin saatua asianmukaisen ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta.<br /> <br /> Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokralleottaja on velvollinen palauttamaan auton viivytyksettä vuokraamolle.<br /> <br /> <strong>11. SUOMEN RAJOJEN YLITTÄMINEN JA PITKÄT MATKAT (YLI 500KM)</strong><br /> </p> <p>Suomen rajojen ylittäminen on kielletty ilman vuokraajan lupaa. Vuokraaja päättää tilanteista tapauskohtaisesti. PolarRENT pystyy tarjoamaan vain vähäistä apua, jos matkustatte pitkän matkan päähän. Jos vuokra-auto hajoaa matkatessa ulkomaille vuokraaja maksaa kaikki lisäkustannukset (korvaavan auton vuokraaminen, hotelli, matkustaminen jne.) poislukien korjauskustannukset. Jos vuokra-auton korjaaminen onnistuu muutaman päivän sisällä, vuokraajan tulee odottaa korjauksen ajan, jonka jälkeen hän voi jatkaa matkaansa tai palata takaisin korjatulla autolla.</p> <p><strong><strong>12. LEMMIKIT</strong></strong></p> <p>Lemmikkieläimien kuljettaminen on sallittua PolarRENTin ajoneuvoissa ilman lisäkustannuksia. Vuokraaja on kuitenkin vastuussa kaikista vahingoista, joita lemmikki mahdollisesti aiheuttaa. Välttääkseen puhdistuskustannukset, vuokra-auto tulee palauttaa puhdistettuna lemmikin karvoista.</p> <p><strong><strong>13. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT</strong></strong></p> <p>Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.</p> Details
Download PDF Lataa PDF Details
Drop Off Time Double click to add Details
Credit Card Number Double click to add Details
Valid Through Double click to add Details
CVV Double click to add Details
First Name Double click to add Details
Last Name Double click to add Details
Billing Information Double click to add Details
Company Double click to add Details
This site uses cookies. By continuing to browse you accept their use. Further information